අපිට වෛද්‍යවරුන් සේ බුදුන් වහන්සේත් විශ්වාසද?Do you believe in doctors as well as the Supreme Buddha

බයිට් වැඩ Byte Weda

Duration: 00:07:37
Download MP3 1.83MB
Download MP4 (256x144) 5.78MB
Download MP4 (640x360) 15.30MB