සිල් රැකලා රිලවෙක් වෙන්න එපා ! සමාදන් වෙන සීලයක් මේ සසනේ නෑ | ven.kirulpana dammavijaya thero bana

Bitthiye Maga

Duration: 00:12:50
Download MP3 3.09MB
Download MP4 (256x144) 9.40MB
Download MP4 (640x360) 22.92MB