ඔබට වෙන්න යන දේ ...,තීරණය ඔබ සතුයි.

Duration: 00:11:37
Download MP3 2.79MB
Download MP4 (640x360) 20.13MB

අධර්මයයි ඔබයි