ඔබට වෙන්න යන දේ ...,තීරණය ඔබ සතුයි.

Download MP3 2.79MB

අධර්මයයි ඔබයි