"නාම රූප" විග්‍රහයේ වේදනා හා වේදනාණුපස්සී යන්නෙහි අර්තය කුමක්ද?

පරම අං බාන ධර්මායතනය

Duration: 00:04:58
Download MP3 1.19MB
Download MP4 (640x360) 11.63MB