වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ බණ WELIMADA SADDASEELA THERO DHAMMA DESHANAA

Tube Art

Duration: 00:14:15
Download MP3 3.42MB
Download MP4 (256x144) 15.30MB
Download MP4 (640x360) 58.57MB