තවමත් සැපයි සාරයි කියල හිතෙනවාද ?

අධර්මයයි ඔබයි

Duration: 00:06:55
Download MP3 1.66MB
Download MP4 (640x360) 22.24MB