"ශ්‍රාවක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු -2 " අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.

මහනුවර අන්ධබුද්ධි බොරුකරුවාණෝ

Duration: 01:24:58
Download MP3 20.41MB
Download MP4 (256x144) 84.26MB
Download MP4 (640x360) 238.37MB