"නිවන් දකින භාවනාව - 2" - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.

මහනුවර අන්ධබුද්ධි බොරුකරුවාණෝ

Duration: 00:49:35
Download MP3 11.91MB
Download MP4 (256x144) 47.67MB
Download MP4 (640x360) 134.43MB