"විනයක් ඇති රටක්"- අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි යතිවරයාණෝ.

Download MP3 3.93MB

මහනුවර අන්ධබුද්ධි බොරුකරුවාණෝ