"විනයක් ඇති රටක්"- අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි යතිවරයාණෝ.

මහනුවර අන්ධබුද්ධි බොරුකරුවාණෝ