ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 1 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව

Duration: 01:12:49
Download MP3 17.49MB
Download MP4 (640x360) 145.94MB

කුකම්පිත