කොටුවේ හාමුදුරුවෝ රණවීරුවෝ ලඟට ඇවිල්ලා කියපු දේ

සසුනේ දැලි ගානවෝ

Duration: 00:09:51
Download MP3 2.37MB
Download MP4 (640x360) 44.65MB