කොටුවේ හාමුදුරුවෝ රණවීරුවෝ ලඟට ඇවිල්ලා කියපු දේ

Download MP3 2.37MB

සසුනේ දැලි ගානවෝ