අවි ගත්තෝ අවියෙන්ම නැසෙති...

Duration: 00:02:43
Download MP3 654.27kB
Download MP4 (640x360) 2.82MB

අධර්මයයි ඔබයි