ධර්මයයි ඔබයි ධර්ම දේශනා

Duration: 00:12:28
Download MP3 2.99MB
Download MP4 (640x360) 21.18MB

අධර්මයයි ඔබයි