කල්ප ගාණක් පල දුන් කර්මය පින් දීමෙන් අවසන් වූ හැටි

Duration: 00:08:08
Download MP3 1.95MB
Download MP4 18.86MB (Experimental)

මෙහෙම උනා දෙසපුව