සම්මා සම්බුද්ධ ශ්‍රාවකයා කියල කියන්නේ කව්ද ?

Download MP3 5.56MB

අධර්මයයි ඔබයි