සම්මා සම්බුද්ධ ශ්‍රාවකයා කියල කියන්නේ කව්ද ?

Duration: 00:23:09
Download MP3 5.56MB
Download MP4 (640x360) 58.89MB

අධර්මයයි ඔබයි