ජා ඇල බණට ගිහින් ගිලන්පස ගෙනාපු සුදු දුව ගැන කිව්ව කතාව Kotuwe podi hamuduruwo

සසුනේ දැලි ගානවෝ

Duration: 00:09:38
Download MP3 2.32MB
Download MP4 (640x360) 31.96MB