ජා ඇල බණට ගිහින් ගිලන්පස ගෙනාපු සුදු දුව ගැන කිව්ව කතාව Kotuwe podi hamuduruwo

Download MP3 2.32MB

සසුනේ දැලි ගානවෝ