ප්‍රශ්නයට එකම හේතුව... "කැමැත්ත"

Duration: 00:00:00
Download MP3 3.09MB
Download MP4 (640x360) 14.83MB

අධර්මයයි ඔබයි