සප්ත විශුද්ධිය - රථ විනීත සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero

මෙහෙම උනා දෙසපුව

Duration: 02:04:02
Download MP3 29.80MB
Download MP4 (640x360) 93.01MB