සප්ත විශුද්ධිය - රථ විනීත සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero

Duration: 02:04:02
Download MP3 29.80MB
Download MP4 93.01MB (Experimental)

මෙහෙම උනා දෙසපුව