ගෝල හාමුදුරුවන්ගේ වැරැද්ද පෙන්වාදීම අරහතුන් වහන්සේගේ වැරද්දක්ද ?

පරම අං බාන ධර්මායතනය

Duration: 00:12:43
Download MP3 3.05MB
Download MP4 (256x144) 11.21MB
Download MP4 (640x360) 29.10MB