[082] කය, වචනය සංවර කිරීම

නිස්සාරය කරා | Nissaraya Kara