සබ්බ සංකාර, කර්ම, නාමගෝත්‍ර

Duration: 00:10:07
Download MP3 2.43MB
Download MP4 (Experimental)

බැහැරක