සතර කමටහන් වඩන කෙනාගේ සිත පිරිසිදු වී සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික දම්ම පූර්ණ වෙන ආකාරය

Duration: 00:18:45
Download MP3 4.51MB
Download MP4 (640x360) 29.27MB

පරම අං බාන ධර්මායතනය