සතර කමටහන් වඩන කෙනාගේ සිත පිරිසිදු වී සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික දම්ම පූර්ණ වෙන ආකාරය

Download MP3 4.51MB

පරම අං බාන ධර්මායතනය