කවුද මනුෂ්‍ය කියන්නේ

Duration: 00:02:13
Download MP3 533.57kB
Download MP4 (640x360) 4.04MB

අධර්මයයි ඔබයි