බදුල්ලගම්මන සුමනසාර නාහිමිපාණන් වහන්සේ සිදුකල විශේෂ ප්‍රකාශය..

Duration: 00:06:36
Download MP3 1.59MB
Download MP4 (640x360) 4.92MB

පරම අං බාන ධර්මායතනය