බදුල්ලගම්මන සුමනසාර නාහිමිපාණන් වහන්සේ සිදුකල විශේෂ ප්‍රකාශය..

Download MP3 1.59MB

පරම අං බාන ධර්මායතනය