බුදුන් උපන් දේශය දැන ගැනීම සහනිවන් දැක ගැනීම

පරම අං බාන ධර්මායතනය