බුදුන් උපන් දේශය දැන ගැනීම සහනිවන් දැක ගැනීම

Download MP3 2.33MB

පරම අං බාන ධර්මායතනය