බුදුන් උපන් දේශය දැන ගැනීම සහනිවන් දැක ගැනීම

පරම අං බාන ධර්මායතනය

Duration: 00:00:00
Download MP3 2.33MB
Download MP4 (640x360) 5.65MB