ඉස්ලාම් ආගමික පොත්වලින් මිනිමැරිම ඉගැන්වීම ගැන NGO නිහඩයි.ven.Nabiriththankadawala ganarathana

Duration: 00:03:39
Download MP3 879.81kB
Download MP4 (Experimental)

ජාතික චීවර පජාත සේවක සංගමය