ඉස්ලාම් ආගමික පොත්වලින් මිනිමැරිම ඉගැන්වීම ගැන NGO නිහඩයි.ven.Nabiriththankadawala ganarathana

ජාතික චීවර පජාත සේවක සංගමය

Duration: 00:03:39
Download MP3 879.81kB
Download MP4 (640x360) 10.82MB