ඉස්ලාම් ආගමික පොත්වලින් මිනිමැරිම ඉගැන්වීම ගැන NGO නිහඩයි.ven.Nabiriththankadawala ganarathana

Download MP3 879.81kB

ජාතික චීවර පජාත සේවක සංගමය