ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 13 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව

Duration: 00:55:00
Download MP3 13.22MB
Download MP4 (640x360) 127.49MB

කුකම්පිත