ඔබට තෙරුවන් කෙරෙහි අචල ශ්‍රද්දාවේ අඩු භාවයක් ඇත්නම්? Maha Rahathun Wadi Maga Osse

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!