මහ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කොයි තරම් අපි වෙනුවෙන් වෙහෙස වෙලා තියෙනවා ද? ven.ududumbara kashyapa thero

Tube yathra

Duration: 00:04:05
Download MP3 983.11kB
Download MP4 (256x144) 3.39MB
Download MP4 (640x360) 8.26MB