හරක් නිකන් ඉන්න වෙලාවට කරන දේ තමයි අපිත් කරන්නෙ Okkampitiye Kassapa Thero Dharma Deshana

Ad Mandapaya

Duration: 00:17:30
Download MP3 4.20MB
Download MP4 (256x144) 18.59MB
Download MP4 (640x360) 58.19MB