අමූලිකා ශ්‍රද්ධාවෙන් අචල ශ්‍රද්ධාව කරා යන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse

Duration: 00:08:28
Download MP3 2.04MB
Download MP4 33.83MB (Experimental)

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!