විජයාගමනයේ මෙතෙක් නොදුටු පැතිකඩක්.....

පරම අං බාන ධර්මායතනය