මෙ ලෝකයේ නැසී වැනසී යන ප්‍රිය දේවල් නිසාමයි ශෝකය හට ගනුයේ..🙏☸

Download MP3 1.62MB

අධර්මයයි ඔබයි