මෙ ලෝකයේ නැසී වැනසී යන ප්‍රිය දේවල් නිසාමයි ශෝකය හට ගනුයේ..🙏☸

Duration: 00:06:45
Download MP3 1.62MB
Download MP4 (640x360) 28.46MB

අධර්මයයි ඔබයි