මහමෙව්නා ගිලන් භික්ෂු රෝහලේ මංගල ශිලා ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරිමේ පිංකම

BITMANSALA OFFICIAL

Duration: 00:02:34
Download MP3 618.99kB
Download MP4 (256x144) 4.30MB
Download MP4 (640x360) 13.92MB