දූරියන් කන්න බැරි දුඟද නිසා නෙවෙයි ඔබ ඇසිය යුතුම කතාවක් Minuwangoda Ghanawasa Thero Dharma Deshana

Ad Mandapaya

Duration: 00:18:22
Download MP3 4.42MB
Download MP4 (256x144) 21.51MB
Download MP4 (640x360) 66.72MB