උපාලි ගෘහපති බුද්ධ වන්දනාව

Duration: 00:21:26
Download MP3 5.15MB
Download MP4 18.33MB (Experimental)

අධර්මයයි ඔබයි