දුෂිත පුද්ගලයින් වෙනුවෙන් මහා සංඝරතය පෙනී සිටීම Maha Rahathun Wadi Maga Osse 997

Download MP3 927.47kB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!