දුෂිත පුද්ගලයින් වෙනුවෙන් මහා සංඝරතය පෙනී සිටීම Maha Rahathun Wadi Maga Osse 997

Duration: 00:03:51
Download MP3 927.47kB
Download MP4 (640x360) 3.96MB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!