සීලය හා ප්‍රඥාව සම කර ගන්නේ කොහොමද?

මහාවිහාරය ටියුබ්ඩ් - Mahaviharaya Tubed

Duration: 01:03:28
Download MP3 15.25MB
Download MP4 (256x144) 84.82MB
Download MP4 (640x360) 327.45MB