කාටහරි බනිනව නම් ඕන කෙනෙක් හවුල් වෙනවා Okkampitiye Kassapa Thero Dharma Deshana

Ad Mandapaya

Duration: 00:19:55
Download MP3 4.79MB
Download MP4 (256x144) 22.78MB
Download MP4 (640x360) 70.01MB