මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ ස්වාමින්වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු .

Download MP3 3.36MB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!