(2020 - 06 - 17) පූජ්‍ය පාතකඩ සුමනතිස්ස හිමි - Ven. Paathakada Sumanathissa thero

Appamado Awulkaran

Duration: 00:54:52
Download MP3 13.18MB
Download MP4 (256x144) 59.29MB
Download MP4 (640x360) 156.74MB