විශේෂ සත් බුද්ධ පූජාවක් සහ භාවනාව. පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි.

Tube Dayada

Duration: 01:10:10
Download MP3 16.86MB
Download MP4 (256x144) 40.77MB
Download MP4 (640x360) 85.36MB