විදෙස් ගතවූ බෞද්ධයන්ට මේ ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කළ හැකි අයුරු Maha Rahathun Wadi Maga Osse

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!

Duration: 00:01:44
Download MP3 418.02kB
Download MP4 (256x144) 1.94MB
Download MP4 (640x360) 5.81MB