පිටිදූවේ සිරිධම්මගෙ හොර රහත් බව ඉවරයි | සංඝයා ආරාධනා කළ සාකච්ඡාවෙන් පලා යයි..

Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero Tubed

Duration: 02:05:51
Download MP3 30.24MB
Download MP4 (256x144) 124.30MB
Download MP4 (640x360) 333.50MB