පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි

Download MP3 2.74MB

අධර්මයයි ඔබයි