පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි

Duration: 00:11:25
Download MP3 2.74MB
Download MP4 (640x360) 22.51MB

අධර්මයයි ඔබයි