ඔරලෝසුව ඔබට කියන කතාව අහන්න....

Download MP3 1.19MB

අධර්මයයි ඔබයි