ඔරලෝසුව ඔබට කියන කතාව අහන්න....

Duration: 00:00:00
Download MP3 1.19MB
Download MP4 (640x360) 3.59MB

අධර්මයයි ඔබයි