ඔබ සංඝයාගේ වැරදී හොයන්න එපා.

Duration: 00:03:26
Download MP3 826.24kB
Download MP4 (640x360) 6.71MB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!