ඔබ සංඝයාගේ වැරදී හොයන්න එපා.

Download MP3 826.24kB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!