සංසරය දුම්රියට උපමාකරගත් ව්ට්නා ඔබ ඇසිය යුතුම දේශනයක්

Download MP3 3.93MB

අධර්මයයි ඔබයි