සංසරය දුම්රියට උපමාකරගත් ව්ට්නා ඔබ ඇසිය යුතුම දේශනයක්

Duration: 00:16:22
Download MP3 3.93MB
Download MP4 (640x360) 47.69MB

අධර්මයයි ඔබයි