මහතෙරුණ් වහන්සේ ගුරුලුපොතට වැඩමකිරීම

Download MP3 2.54MB

පරම අං බාන ධර්මායතනය