මහතෙරුණ් වහන්සේ ගුරුලුපොතට වැඩමකිරීම

පරම අං බාන ධර්මායතනය

Duration: 00:10:35
Download MP3 2.54MB
Download MP4 (640x360) 68.88MB