පූජ්‍ය දීගල පියදස්සි හිමි විසින් පිරිත් නූල් බැදීම

Duration: 00:12:32
Download MP3 3.01MB
Download MP4 80.55MB (Experimental)

All Rights Piyadassi