පූජ්‍ය දීගල පියදස්සි හිමි විසින් පිරිත් නූල් බැදීම

All Rights Piyadassi

Duration: 00:12:32
Download MP3 3.01MB
Download MP4 (640x360) 80.55MB